შეამოწმეთ თქვენი ავტომობილი  

     


სპეციალური დაცული ავტოსადგომი

ავტომობილი გადაყვანილი იქნება სპეციალურ დაცულ ავტოსადგომზე იმ შემთხვევაში :

სპეციალური დაცული ავტოსადგომიდან მოქალაქემ ავტომობილის წასაყვანად უნდა წარადგინოს:

სპეციალურ დაცულ ავტოსადგომზე ავტომობილის დამატებით 24 საათის გაჩერების შემთხვევაში ავტომობილის მფლობელი ვალდებულია გადაიხადოს თითო ვადაგადაცილებულ დღეზე 10 ლარი.
სპეციალურ დაცულ ავტოსადგომზე მოქალაქეს ეძლევა საჯარიმო ქვითარი ( ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი) რომლის გადახდის ვადაც შეადგენს 30 დღეს. იმ შეთხვევაში თუ ჯარიმა არ იქნება გადახდილი მითითებულ ვადაში, სამართალდამრღვევ პირს დაერიცხება საურავი 150 ლარის ოდენობით. 30 დღის ვადაში საურავის გადაუხდელობის შემთხვევაში ჯარიმის და საურავის გადახდის უზრუნველყოფა განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.საჯარიმო სადგომი 1:
დ. აღმაშენებელის გამზირი
#164
საჯარიმო სადგომი 2:
ქავთარაძის ქუჩა #19
საჯარიმო სადგომი 3:
ვარკეთილი 3, საქართველოს
ერთიანობისთვის მებრძოლთა
ქუჩა, #13 კორპუსის მიმდებ.
X